БлогМК - Прохор »

 • Our Holy Father Gavril – The Beacon of Our Time

  Posted 2023-05-28 09:58:17 by: Сард

  ~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like ...

  Comments: 0   View more...

 • Cветиот отец наш Гаврил – Светилникот на нашето време

  Posted 2023-05-28 09:55:58 by: Сард

  ~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на Светите отци на Првиот Вселенски собор – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-05-27 02:33:13 by: Сард

  ~+~ „А животот вечен е тоа, да Те познаат Тебе, Единиот вистински Бог, и испратениот од Тебе Исус Христoс.“ Познанието на Бог не е вера, не е фантазија, не е размислување, не е идеја, не е читање, не е интелектуално знаење, не е световно образование, не е добро воспитување, не е обичај, итн. И се фаќа ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Holy Fathers of the First Ecumenical Council – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2023-05-27 02:09:04 by: Сард

  ~+~ “And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.” Knowledge of God is not faith, it is not fantasy, it is not thinking, it is not an idea, it is not reading, it is not intellectual knowledge, it is not worldly education, ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Леонтиј Струмички, патријарх Ерусалимски

  Posted 2023-05-26 23:36:37 by: Сард

  Свети Леонтиј е роден во Струмица, поранешен Тивериополис, од богати и благочестиви родители. На Крштението го добива името Лав. Штом научи да чита почна да ги изучува Светото Писмо и житијата на Светиите, a во душата му се роди желба да стане монах. По смртта на родителите се повлече на една осамена гора, каде што ...

  Comments: 0   View more...

 • HOMILY ON ASCENSION – FATHER GAVRIL GALEV

  Posted 2023-05-25 01:06:06 by: Сард

  ~ + ~ In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Today we celebrate the event of Christ’s ascension to heaven. [The Feast of the Ascension of the Lord – is the day on which the Lord ascended into heaven (Acts 1: 1-12; Mark 16: 12-19; ​​Luke 24: ...

  Comments: 0   View more...

 • БЕСЕДА ЗА ВОЗНЕСЕНИЕ – ОТЕЦ ГАВРИЛ

  Posted 2023-05-24 23:35:02 by: Сард

  ~+~ Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух На денешниот ден го славиме настанот на Христовото возенсението на небесата. [Празникот Вознесение Господово – е ден во кој Господ се вознесе на неботo (Дела. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52). Откако Господ Исус Христос се распна на Kрстот за нас, за откуп ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Nahum: Ascension or deliriousness (spiritual deception)?

  Posted 2023-05-24 05:42:56 by: Сард

  ~+~ The feasts of the Lord are a good opportunity to remember some of the key events that enable our spiritual life in the Orthodox Church. If the Son of God had not descended to earth among us, being incarnated Himself by the Holy Spirit and the Virgin Mary (with Her free and loving permission), ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Вознесение или превознесување?

  Posted 2023-05-24 05:40:51 by: Сард

  ~+~ Господовите празници се убава можност да се потсетиме на некои клучни настани кои го овозможуваат нашиот духовен живот во Православната Црква. Ако Синот Божји не се симнеше на земјата меѓу нас, воплотувајќи се од Светиот Дух и Дева Марија (со Нејзина слободна и љубовна согласност), и ако не станеше Човек, и ние не ќе ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Holy Apostle Thomas – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-04-22 01:58:52 by: Сард

  ~+~ The higher the goal a person usually sets for himself, the more he achieves. Thus, the Lord calls us to accomplish the highest goal: “You shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect” (Matthew 5, 48). This means, we should not be satisfied only with our faith in God, but we ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на светиот Апостол Тома – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-04-22 01:55:28 by: Сард

  ~+~ Колку повисока цел си поставува човекот, вообичаено, толку повеќе достигнува. Така и Господ нѐ повикува кон остварување на највисоката цел: „Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен“. Значи, не треба да се задоволуваме само со нашето верување во Господ, туку треба да се стремиме и кон познанието на Бог – за, од ...

  Comments: 0   View more...

 • Живот во опитност и познание – о. Гаврил Галев

  Posted 2023-04-21 22:08:55 by: Сард

  ~+~ Христос воскресна! Повторно ќе кажеме, Христос е центар на нашиот живот, а Христовото воскресение е најголемиот и најбитен настан во историјата на човештвото. Без Христовото воскресение човекот е ништо, а без Неговото воскрсение животот е само сенка и сон. Но Христос се воплоти и вочовечи, и со својата смрт и воскресение му даде повторно ...

  Comments: 0   View more...

 • Life through experience and knowledge – Fr. Gavril Galev

  Posted 2023-04-21 21:07:12 by: Сард

  ~+~ Christ is risen! We will say again, Christ is the centre of our lives, and Christ’s resurrection is the greatest and most important event in the history of mankind. Without Christ’s resurrection, man is nothing, and without His resurrection life is only a shadow and a dream. But Christ was incarnate and became Man, ...

  Comments: 0   View more...

 • Resurrection of Christ – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-04-20 22:08:37 by: Сард

  ~+~ In the beginningless beginning of all was the Hypostasis of the Word, and the Word was in the God and Father – from Whom He is born before the ages, and the Word was God – the Son of God, of one essence and equal in glory with the Father. In the beginning without ...

  Comments: 0   View more...

 • Воскресение Христово – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-04-19 09:46:25 by: Сард

  ~+~ Во беспочетниот почеток на сѐ беше Ипостасот на Словото и Словото беше во Бог и Отец – од Кого предвечно се раѓа, и Словото беше Бог – Син Божји, едносуштен и еднославен со Отецот. Тој и во почетокот без почеток, и при создавањето на светот и на човекот – според икона и подобие Божјо, ...

  Comments: 0   View more...

 • Without Christ this life has no meaning – Fr. Gavril Galev

  Posted 2023-04-19 07:46:13 by: Сард

  ~+~ The Resurrection of Christ is the only meaning of life. There is no other meaning, there is no other truth outside of Christ and His resurrection. Without Christ, this life is in vain. That is why Christ should be the center of our life, and His resurrection a major event. May our whole life ...

  Comments: 0   View more...

 • Без Христа овој живот нема смисла – о. Гаврил Галев

  Posted 2023-04-17 16:02:22 by: Сард

  Воскресението Христово е единствената смисла на животот. Нема друга смисла, нема друга вистина надвор од Христос и Неговото воскресение. Без Христос, овој живот е залуден. Затоа Христос треба да ни биде центар на животот, а неговото воскресение главен настан. Цел наш живот да ни биде во Неговото Воскресение. Што значи тоа? Тоа значи, секогаш да ...

  Comments: 0   View more...

 • Great Saturday – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-04-14 22:08:20 by: Сард

  ~ + ~ Death, I cannot, but greet you with a welcome. Whenever it might be. Whenever they let you (come). Because after the God-Man Christ came, everything from Him is welcome. Even you yourself, death. And now you are not only death, but in Him you are also the Resurrection. Before Him, only a ...

  Comments: 0   View more...

 • Велика сабота – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-04-14 21:07:47 by: Сард

  ~+~ Не можам, смрт, а да не те дочекам со добредојде. Кога и да е тоа. Кога и да ти дозволат. Зашто откако Богочовекот Христос дојде, сѐ од Него е добредојде. И ти самата, смрт. И сега не си само смрт, туку, во Него, истовремено си и Воскресение. Пред Него, само страшна чуварка од поголем ...

  Comments: 0   View more...

 • Месопусна недела

  Posted 2023-02-21 12:21:33 by: Сард

  ~+~ Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога Свети Василиј Велики, еден од најмудрите во своето време, па и до ден денес во историјата на човештвото и на Христијанството, го прашале која е најголемата мудрост, кој самиот бил филозоф и мудар човек, одговорил едноставно: “Cеќавањето на смртта”! Човек ќе се праша, најчесто ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети апостол Тимотеј – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-02-03 21:07:22 by: Сард

  НАЈВЕРНИОТ СОТРУДНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ ~+~ Како што миризливата ружа израснува од трње, така и светиот апостол Тимотеј потекнувал од татко Грк, кој бил многу познат по идолoпоклоничкото зловерие и бил исклучително лош по нарав. Меѓутоа, мајката и бабата на овој свет aпостол биле сосема спротивни од татко му. Како побожни Еврејки, обете биле свети ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Максим Исповедник – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-02-02 19:05:22 by: Сард

  БОГОМУДАР ФИЛОСОФ НА ПРАВОСЛАВИЕТО  ~+~  Низ Духот излеа потоци на учење за Црквата; го објасни истоштението на Бога Словото, и засветли во твојата борба како исповедник на верата; свет оче Максиме, моли Го Христа Бога    да ни ја дарува Неговата голема милост. (тропар на св. Максим Исповедник) Да се стекне авторитет пред луѓето и ...

  Comments: 0   View more...

 • Saint Anthony the Great

  Posted 2023-01-29 10:42:34 by: Сард

  ~+~ Saint Anthony the Great is one of the Venerable and God-bearing fathers of the Orthodox Church, born in Egypt around 254 AD. Venerable Anthony was the leader among the desert fathers and the founder of eremitic/idiorhythmic monasticism. His memory is celebrated on January 30 i.e. January 17 as per old Julian Calendar. Hagiography Saint ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Антониј Велики

  Posted 2023-01-28 14:49:04 by: Сард

  ~+~ Свети Aнтониj Велики е еден од преподобните и богоносни отци на Православната Црква, роден во Египет околу 254-та година после Христа. Преподобен Антониј бил водач меѓу пустинските отци и основач на отшелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17, односно 30 јануари. Житие Свети Антониј Велики се родил во Египет околу 254-та година од ...

  Comments: 0   View more...

 • Zacchaeus – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2023-01-28 11:18:40 by: Сард

  ~+~ How many are really ready to give up their vanity (love for glory), their false, vain-glory; and how many are willing to look miserable (poor in spirit, humble) or to be ridiculed for the sake of the Lord Christ, all for a possible meeting with Him? The chief of the tax collectors, Zacchaeus, did ...

  Comments: 0   View more...