БлогМК - Прохор »

 • Свети Григориј Паламa – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-11-26 23:42:32 by: Сард

  ~+~ УЧИТЕЛ НА ПРАВОСЛАВНОТО ТАЈНОВОДСТВO Секоја градба се заснова на темели, а за да се изгради, таа се потпира на столбови на кои се држи сето здание. Тие носечки столбови за Православната Црква се Светите Отци. Аголниот  камен е Христос, темелите се апостолите и нивната проповед, а столбовите – Светите Отци и нивните догматски формулации. ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Јован Златоуст – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-11-26 10:12:53 by: Сард

  ПРОПОВЕДНИК НА ПОКАЈАНИЕТО Да почнеме да се скрушуваме со срцето… да ги оплакуваме своите гревови, како што ни заповедал Христос. Да почнеме да жалиме за своите престапи, внимателно да се преиспитаме што сѐ сме направиле во минатото, и да се погрижиме сето тоа потполно да го израмниме. – Свети Јован Златоуст    ~+~ Свети Јован ...

  Comments: 0   View more...

 • Let us stand aright, let us stand in fear! – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-11-26 09:36:02 by: Сард

  ~+~ In today’s Gospel reading, the Lord explains to us the sacramental hierarchical structure of the struggle of the loving obedience in the Church: “He who hears you (in reference to the Apostles i.e. Bishops of today) hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me rejects Him who sent Me.” (Luke 10:16). ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Naum: If they do not hear Moses and the prophets…

  Posted 2021-11-26 08:02:50 by: Сард

  ~+~  “There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and lived sumptuously every day.  But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate”. We can see that the rich man has no name, and the poor one has – Lazarus, that is, we ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Штом Мојсеј и Пророците не ги слушаат…

  Posted 2021-11-26 08:01:40 by: Сард

  ~+~ „Еден човек беше богат и се облекуваше во порфир и свила, и секој ден живееше раскошно и се веселеше. Имаше, исто така, и еден сиромав, по име Лазар, кој струплив лежеше пред вратата негова.“ Гледаме дека богатиот нема име, а сиромавиот има – Лазар, односно гледаме дека првиот нема личносен однос со Бог, а ...

  Comments: 0   View more...

 • Hesychatic Testimonies – Исихаcтички Cведоштва 3

  Posted 2021-11-24 13:19:29 by: Сард

  ~+~ We dwelled in the desert for many years. But for various reasons, almost all of us got sick. The Elder (Josef) while in prayer received a revelation that we should move down towards the sea and the settlements. And so it happened. There the climate was more mild, the efforts more moderate, so we ...

  Comments: 0   View more...

 • Да застанеме добро, да стоиме со страв! – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-11-23 10:49:13 by: Сард

  ~+~ Во денешното евангелие Господ ни ја објаснува светотаинската хиерархиска структура на подвигот на љубовното послушание во Црквата: „Кој ве слуша вас [значи Апостолите или денес Епископите], Мене Ме слуша; и кој се откажува од вас, од Мене се откажува; а кој се откажува од Мене, се откажува од Оној Кој Ме пратил“ (Лука 10, ...

  Comments: 0   View more...

 • The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven – Светиот Архистратиг Михаил и останатите Сили небесни и бестелесни

  Posted 2021-11-19 16:20:49 by: Сард

  ~+~ The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven The angels of God were celebrated by men from earliest times but this celebration was often turned into the divinization of angels (II Kings 23:5). The heretics wove all sorts of fables concerning the angels. Some of them looked upon angels as gods; ...

  Comments: 0   View more...

 • Monastic wisdom – Монашки мудрости

  Posted 2021-11-19 07:27:11 by: Сард

  ~+~ What can we do for our salvation? How can we make our bodies immortal, free ourselves from the state of sin and the authority of death? This should be our concern at all times, and at the same time, this concern should be stronger and more emphasized. Life is so short, the goal is ...

  Comments: 0   View more...

 • Hesychastic Testimonies – Исихастички сведоштва 2

  Posted 2021-11-17 08:54:59 by: Сард

  ~+~ Elder Joseph’s purity was miraculous. I remember when I was entering his cell in the evenings, the cell was full of fragrance. I felt how the fragrance of his prayer penetrates anything that surrounded him, causing us not only external but also internal feelings. When he spoke to us about the purity of soul ...

  Comments: 0   View more...

 • Gradual approach – Metropolitan of Strumica, Naum

  Posted 2021-10-27 09:07:35 by: Сард

  ~+~ In today’s Gospel reading (Luke 5: 1–11) we discern three moments related to obedience and spiritual growth. First, Christ, being pressed by the multitude, asked Simon Peter for a favour, if He could use their boat, their possession and property, for preaching. Simon and his companions obeyed Him: “Then He got into one of ...

  Comments: 0   View more...

 • Постепен пристап – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-10-27 09:04:57 by: Сард

  ~+~ Во денешното евангелско четиво (Лука 5, 1–11) забележуваме три моментa поврзани со послушанието и со духовното растење. Прво, Христос, притеснет од мноштвото народ, замоли услуга од Симон Петар ако може да го користи нивниот кораб, нивната сопственост и имот, за проповед. Симон и неговите другари Го послушаа: „Како влезе во еден од корабите, кој ...

  Comments: 0   View more...

 • Passive Sociopathy – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-10-23 13:52:05 by: Сард

  ~+~ Purposeless construction of evil by word and deed, followed by insensitivity, is the most recognizable mark of people with a disorder of the Divine image in themselves, i.e. with personality disorder. Such people are commonly known as psychopaths and sociopaths. But there is a greater danger even of such an active personality disorder, and ...

  Comments: 0   View more...

 • Пасивна социопатија – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-10-23 13:49:01 by: Сард

  ~+~ Беспричинско творење на зло со збор и на дело, а проследено од бесчувствителност, е најпрепознатливиот белег на луѓето со растројство на Божествениот лик во себе, т.е. со растројство на личноста. Таквите лица се општопознати како психопати и социопати. Но, се појавува поголема опасност и од ваквото активно растројство на личноста, а тоа е пасивната ...

  Comments: 0   View more...

 • The Canaanite woman – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-10-21 07:53:39 by: Сард

  ~+~ The Gospel event of the Canaanite woman shows us the immensity of the obedience and its significance for our spiritual healing i.e. spiritual transfiguration and perfection. As we read the Holy Gospel (Matthew 15: 21–28), we notice that after the woman expressed her supplications to Christ, He did not answer her with a single ...

  Comments: 0   View more...

 • Жената Хананејка – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-10-21 07:47:24 by: Сард

  ~+~ Евангелската случка со жената Хананејка ни ја покажува сета големина на послушанието и неговото значење за нашето духовно исцелување, т.е. духовно преобразување и восовршување. Читајќи го Светото Евангелие (Матеј 15, 21–28), забележуваме дека откако жената ги упати своите молби кон Христос, Тој не ѝ одговори со ниту еден збор, туку наполно ја игнорираше. Најпосле ...

  Comments: 0   View more...

 • Protection of the Most-Holy Theotokos – Father Gavril Galev

  Posted 2021-10-16 04:33:57 by: Сард

  ~+~ In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Many years ago, or to be precise in 911 in Constantinople, in the Church of Blachernae, an all-night vigil was held. Then, unlike today, everyone was together, everyone was pious. Kings and servants, rich and poor, all prayed to ...

  Comments: 0   View more...

 • Покров на Пресвета Богородица – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-10-15 01:43:35 by: Сард

  Пред многу години, поточно во 910 година во Цариград , во Влахерската црква, се служело сеноќно бдение. Тогаш, за разлика од денес, сите биле заедно и сите биле побожни. Цареви и слуги, богати и сиромашни, сите се молеле на Бога. И затоа имале напредок и во државата, имале напредок и во опшеството, имале напредок и ...

  Comments: 0   View more...

 • Father Gavril Galev: Theotokos – our intercessor before God

  Posted 2021-10-12 14:21:45 by: Сард

  ~+~ Saint Ambrose of Milan, speaking of the earthly life of the Most-Holy Virgin Theotokos, describes her as follows: “She was a Virgin not only in body but also in soul, humble in heart, pious, vigilant in her words; she constantly read the Scriptures, she was tireless in her labours, chaste in her conversations, speaking ...

  Comments: 0   View more...

 • Отец Гаврил Галев: Богородица – наша застапничка пред Бога

  Posted 2021-10-12 14:18:43 by: Сард

  ~+~ Свети Амвросиј Медиолански, говорејќи за овоземниот живот на Пречистата Дева Богородица, вака Ја опишува: „Таа била Дева не само по тело, туку и по душа, смирена по срце, богомудра, внимателна во зборовите; постојано го читала Светото Писмо, била неуморна во трудовите, целомудрена во разговорите, говорејќи со луѓето како пред Бог. Никого не навредувала, на ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica, Naum: Now … do you want to have or to not have?

  Posted 2021-10-09 09:45:01 by: Сард

  ~+~ ” For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away.” (Matthew 25:29). These words of Christ explain the whole gospel reading of the talents. In short, the one who has and to whom more ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Сега… сакаш да имаш или да немаш?

  Posted 2021-10-09 09:42:19 by: Сард

  ~+~ „Зашто секому што има – ќе му се даде и преумножи, а од оној што нема – ќе се одземе и она што го има“ (Матеј 25, 29). Овие Христови зборови го објаснуваат целото евангелско четиво за талантите. Накратко, оној што има и на кого ќе му се додаде уште и ќе му се ...

  Comments: 0   View more...

 • Светиот апостол и евангелист Јован Богослов – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-10-08 23:00:21 by: Сард

  ~+~ АПОСТОЛ НА ЉУБОВТА   Красноречието на философијата човечка не е во состојба да ја изрази, ниту умот на плотскиот човек да го сфати она што ти ни го објави за беспочетното Битие на Триипостасниот Бог; зашто, слично на Мојсеј, ти во громови и молњи на гората од Бог ја прими тајната на богословието, и ...

  Comments: 0   View more...

 • Reminder – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-10-08 14:29:29 by: Сард

  ~ + ~ “For if anyone thinks of himself to be something, when he is nothing, he deceives himself.” Today’s apostolic reading (Gal. 6: 3) reminds me of the small number of “Christians” who, because of their inner spiritual division and interconnectedness on that basis, behave as detached, not only from humanity – as a ...

  Comments: 0   View more...

 • Потсетник – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-10-08 14:26:35 by: Сард

  ~+~ „Зашто оној, кој сам себе се смета за нешто, а е ништо, тој се мами самиот себе.“ Денешното апостолско четиво (Гал. 6, 3) ме потсети на малиот број „христијани“, кои поради својата внатрешна душевна расцепеност и меѓусебната поврзаност по таа основа, се однесуваат како отцепени, не само од човештвото – како целина, туку и ...

  Comments: 0   View more...