Македонија во старите карти (од XV до крајот на XVIII век)
Поставено од Сард
Објава: 19 ноември 2016 | 0 издвоено
стави оценка
608 прегледи
Description
Македонија во старите карти (од XV до крајот на XVIII век) „Најважните извештаи на конзулите и патописците од Македонија“ Документарна серија Понеделник (23.02.2015) http://mrt.com.mk/node/20768 Евлија Челебија од Турција, Феликс Божур од Франција, монасите Игнатиј и Зосим од Русија. Венецијанецот Марио Саруто, Пијер Белон од Франција, Едмонд Спенсер од Англија, Перо Tафур од Шпанија, Џио Марио Делји Анџиелиело од Италија. Тоа се имињата на само некои од личностите кои во изминатите векови пишувале за Македонија, за македонците и за другите народи што ја населуваат. За историјата на Македонија од Александар Велики до средината на дваесеттиот век. За вечната Македонија во серијата документарни филмови „Најважните извештаи на конзулите и патописците од Македонија“.
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message: