Слични Видеа

Сард Други Видеа

Spomenko Gostic
Поставено од Сард
Објава: 27 септември 2016 | 0 издвоено
стави оценка
613 прегледи
Description
Ozrenski soko Spomenko poginuo 20.03.1993 na Ozrenu... Spomenko Gostic je imao oca ali to nije ni znao jer ga se isti odrekao kad je imao 4 godine a danas prima "penziju" na ima Spomenka.
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message: