БлогМК - Прохор »

 • HOLY APOSTLES PETER AND PAUL

  Posted 2020-07-11 03:41:58 by: Сард

  ~+~ “You are the Christ, the Son of the living God” “It is no longer I who live, but Christ lives in me”   HOLY APOSTLE PETER Peter was the son of Jonah and the brother of Andrew, the First-called. He was of the Tribe of Simeon from the town of Bethsaida. He was a ...

  Comments: 0   View more...

 • Светитe апостоли Петар и Павле

  Posted 2020-07-11 03:23:09 by: Сард

  ~+~ „Ти Си Христос, Син на Живиот Бог“   „Hе живеам веќе јас, туку Христос живее во мене“  Светиот апостол Петар Син Јонин, брат на Андреј Првоповиканиот, од племето Симеоново, од градот Витсаида. Беше рибар и прво се викаше Симон, но Господ благоизволи да го нарекува Кифа или Петар (Јован 1, 42). Прв од учениците јасно ...

  Comments: 0   View more...

 • THE PROPERTIES OF THE LIE – Metropolitan Naum

  Posted 2020-07-08 15:38:13 by: Сард

  ~+~ The lie is the greatest testimony for the absence of the grace of God. Therefore, the lie is the cause of all our misfortunes. The lie is also a sign of no way out and a sign of hopelessness. The lie is unbelief. The lie is powerlessness. Unlike the lie, the truth and the ...

  Comments: 0   View more...

 • THE PROPERTIES OF THE LIE – Dedo Naum

  Posted 2020-07-08 15:38:13 by: Сард

  ~+~ The lie is the greatest testimony for the absence of the grace of God. Therefore, the lie is the cause of all our misfortunes. The lie is also a sign of no way out and a sign of hopelessness. The lie is unbelief. The lie is powerlessness. Unlike the lie, the truth and the ...

  Comments: 0   View more...

 • Својствата на лагата – Митрополит Наум

  Posted 2020-07-08 15:29:30 by: Сард

  ~+~ Лагата е најголемо сведоштво за отсуство на благодатта Божја. Затоа, лагата е причина за сите наши несреќи. Лагата е и знак за безизлезност и безнадежност. Лагата е безверие. Лагата е бессилност. За разлика од лагата, вистината и благодатта Божја се неразделни. Благодатта е причина за сите наши победи. Благодатта е знак дека ќе го ...

  Comments: 0   View more...

 • Својствата на лагата – Дедо Наум

  Posted 2020-07-08 15:29:30 by: Сард

  ~+~ Лагата е најголемо сведоштво за отсуство на благодатта Божја. Затоа, лагата е причина за сите наши несреќи. Лагата е и знак за безизлезност и безнадежност. Лагата е безверие. Лагата е бессилност. За разлика од лагата, вистината и благодатта Божја се неразделни. Благодатта е причина за сите наши победи. Благодатта е знак дека ќе го ...

  Comments: 0   View more...

 • Repentance – Father Gavril

  Posted 2020-07-07 09:44:28 by: Сард

  ~+~ Repentance is constant struggle that begins here and now, and ends with our death. Because after death there follows judgment and there is no repentance (Hebrews 9, 27) We should not fall into despair with our spirit if we sin every day, but we need to rise again and again, so that, because of ...

  Comments: 0   View more...

 • Покајание – Отец Гаврил

  Posted 2020-07-07 09:41:39 by: Сард

   ~+~ Покајанието е постојан подвиг кој започнува сега и овде, а завршува со смртта. Зашто по смртта следи суд и нема каење (Евр. 9,27). Треба да не пагаме со духот во очајување ако секој дневно се греши, туку повторно и повторно да се подигаме, а Бог заради трпението и Неговата неискажлива милост ке не укрепи, ...

  Comments: 0   View more...

 • ONLY SPEAK A WORD – Metropolitan Naum

  Posted 2020-07-05 14:06:56 by: Сард

  “Lord, I am not worthy that You should come under my roof” ~+~  (04.07.2020) Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with Him, saying “Lord, my servant is lying at home paralysed, dreadfully tormented.” And Jesus said to him, “I will come and heal him.” The centurion answered and said, ...

  Comments: 0   View more...

 • ONLY SPEAK A WORD – Дедо Наум

  Posted 2020-07-05 14:06:56 by: Сард

  “Lord, I am not worthy that You should come under my roof” ~+~  (04.07.2020) Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with Him, saying “Lord, my servant is lying at home paralysed, dreadfully tormented.” And Jesus said to him, “I will come and heal him.” The centurion answered and said, ...

  Comments: 0   View more...

 • ONLY SPEAK A WORD – Dedo Naum

  Posted 2020-07-05 14:06:56 by: Сард

  “Lord, I am not worthy that You should come under my roof” ~+~  (04.07.2020) Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with Him, saying “Lord, my servant is lying at home paralysed, dreadfully tormented.” And Jesus said to him, “I will come and heal him.” The centurion answered and said, ...

  Comments: 0   View more...

 • КАЖИ САМО ЗБОР – Митрополит Наум

  Posted 2020-07-05 14:01:33 by: Сард

  „Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив” ~+~ (04.07.2020 ) А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до Него еден стотник и Го молеше говорејќи: „Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда“. Исус му рече: „Ќе дојдам и ќе го излекувам“. А стотникот одговори и рече: „Господи, не сум достоен ...

  Comments: 0   View more...

 • КАЖИ САМО ЗБОР – Дедо Наум

  Posted 2020-07-05 14:01:33 by: Сард

  „Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив” ~+~ (04.07.2020 ) А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до Него еден стотник и Го молеше говорејќи: „Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда“. Исус му рече: „Ќе дојдам и ќе го излекувам“. А стотникот одговори и рече: „Господи, не сум достоен ...

  Comments: 0   View more...

 • A word for the Pharisees – Metropolitan Naum

  Posted 2020-07-04 12:22:17 by: Сард

  “I desire mercy, not sacrifice,” ~+~ (03.07.2020 11:54) At that time, Jesus went through the grainfields on the Sabbath. And His disciples were hungry, so they began to pluck heads of grain and eat.+ And when the Pharisees saw it, they said to Him, “Look, Your disciples are doing what is not lawful to do ...

  Comments: 0   View more...

 • A word for the Pharisees – Dedo Naum

  Posted 2020-07-04 12:22:17 by: Сард

  “I desire mercy, not sacrifice,” ~+~ (03.07.2020 11:54) At that time, Jesus went through the grainfields on the Sabbath. And His disciples were hungry, so they began to pluck heads of grain and eat.+ And when the Pharisees saw it, they said to Him, “Look, Your disciples are doing what is not lawful to do ...

  Comments: 0   View more...

 • Слово за фарисеите – Митрополит Наум

  Posted 2020-07-04 12:18:10 by: Сард

    „Милост сакам, а не жртва“ ~+~ (03.07.2020 11:54) Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преку нивјето, а учениците Негови огладнеа, па почнаа да кинат класје и да јадат. Фарисеите, штом го видоа тоа, Му рекоа: „Ете, учениците Твои прават што не треба да се прави во сабота“. А Он им рече: „Не сте ...

  Comments: 0   View more...

 • How to attain the prayer of the heart – Metropolitan Naum

  Posted 2020-07-02 22:18:07 by: Сард

  “Lord Jesus Christ have mercy on me” (01.07.2020 15:46)  ~+~ I was thinking about what is the best way to show you how much the prayer of the mind in the heart is very close to each one of us and how to make the effort of the prayer itself our real daily routine. So ...

  Comments: 0   View more...

 • How to attain the prayer of the heart – Dedo Naum

  Posted 2020-07-02 22:18:07 by: Сард

  “Lord Jesus Christ have mercy on me” (01.07.2020 15:46)  ~+~ I was thinking about what is the best way to show you how much the prayer of the mind in the heart is very close to each one of us and how to make the effort of the prayer itself our real daily routine. So ...

  Comments: 0   View more...

 • Како да ја достигнеме молитвата на срцето – Митрополит Наум

  Posted 2020-07-02 22:14:39 by: Сард

  Како да ја достигнеме молитвата на срцето (01.07.2020 15:46)  ~+~ Размислував на кој начин да ви покажам колку, всушност, молитвата на умот во срцето е многу блиска до секој од нас и како да го направиме самиот подвиг во молитвата наше реално секојдневие, па го срочив тоа што следи Прво, во својата аскетска димензија, овој ...

  Comments: 0   View more...

 • FATHER, FORGIVE THEM, FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO! – Metropolitan Naum

  Posted 2020-06-30 14:17:06 by: Сард

  Whoever is angry with his brother without a cause… (27.06.2020 15:44) ~+~ For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the Kingdom of Heaven”(Matthew 5:20). Twice we the Christians, enter into the Kingdom of Heaven. The first time is when ...

  Comments: 0   View more...

 • FATHER, FORGIVE THEM, FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO! – Dedo Naum

  Posted 2020-06-30 14:17:06 by: Сард

  Whoever is angry with his brother without a cause… (27.06.2020 15:44) ~+~ For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the Kingdom of Heaven”(Matthew 5:20). Twice we the Christians, enter into the Kingdom of Heaven. The first time is when ...

  Comments: 0   View more...

 • ОЧЕ, ПРОСТИ ИМ, НЕ ЗНААТ ШТО ПРАВАТ! – Дeдo Наум

  Posted 2020-06-30 14:04:10 by: Сард

   Кој се гневи, без причина, на братот свој  (27.06.2020 15:44)   ~+~ Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно (Матеј 5, 20). Двапати, ние христијаните, влегуваме во Царството Небесно. Првпат, кога го откриваме местото на срцето, т.е. кога енергијата на нашиот ...

  Comments: 0   View more...

 • HOW WE DIFFERENTIATE TRUE FROM FAKE MARTYRS – Metropolitan Naum

  Posted 2020-06-28 11:32:54 by: Сард

  THE PRAYER OF THE MIND IN THE HEART- the criterion for true martyrdom (24.06.2020 15:44)  ~+~ You have heard it once, as many times before, what the God-Man Jesus Christ says: “If the world hates you, you know that the world hated Me before it hated you” (John 15:18). Here is another chance to recall ...

  Comments: 0   View more...

 • КАКО РАЗЛИКУВАМЕ ВИСТИНСКИ ОД ЛАЖНИ МАЧЕНИЦИ – Дeдo Наум

  Posted 2020-06-28 11:25:41 by: Сард

  УМНО-СРДЕЧНАТА молитва– критериум за вистинско мачеништво (24.06.2020 15:44) ~+~ Слушнавте уште еднаш, како и многупати досега, што вели Богочовекот Исус Христос: „Ако светот ве мрази, знајте дека Мене светот уште пред вас Ме замрази“ (Јован 15, 18). Еве уште една можност да се потсетиме дека подвигот на христијанството во овој свет е неразделно поврзан со ...

  Comments: 0   View more...